رهبری مبتنی بر علم عصب شناسی
Neuroleadership

رهبری مبتنی بر علم عصب شناسی

امروز، ما با هجومی از انواع اطلاعات مواجهیم که تنها بخش محدودی از آن می تواند آگاهانه توسط مغز پردازش شود. بنابراین، ما باید در مورد اینکه ابتدا کدام بخش از این اطلاعاتی را می خواهیم پردازش کنیم به صورت گزینشی عمل کنیم. به عبارت دیگر، ما باید به راهکارهایی برای استفاده عاقلانه تر از ظرفیت ذهنی خود دست یابیم. به همین دلیل ما نیاز به مهارت های متناسب با کارایی مغز و محیط های کاری مغز پسند هستیم. برنامه رهبری عصب شناختی نیلارود راه حلی خلاقانه برای دستیابی به هر دوی این اهداف است.
Amirali Nourbakhsh
امیرعلی نوربخش

در سازمان ها، که در آنها بسیاری از افراد معتقدند که اعداد و حقایق نکات کلیدی برای تصمیم گیری هستند و در آنها اثبات عقلانی مشروعیت را منتقل می سازد، رهبری مبتنی بر علم عصب شناسی برای القای رفتار لایق تر بسیار موثر است. اصول رهبری مبتنی بر علم عصب شناسی افراد را تشویق به تمرکز بر روش هایی می نماید که تا حد زیادی تفاوت ایجاد می نمایند. برنامه های آموزشی رهبری مبتنی بر علم عصب شناسی ما در سال 2016، که در خاورمیانه منحصر به فرد است، یک رویکرد مبتنی بر مغز، فرایند محور، و نتیجه محور برای رهبری بر اساس آخرین یافته های مغز و علوم شناختی می باشد.

رهبری مبتنی بر علم عصب شناسی به موضوعاتی مانند مواردی که در زیر آمده می پردازد:

• تسهیل تغییر
• ذهن آگاهی
• فراشناخت: فکر کردن در مورد تفکر
• کنترل هیجان
• کنترل استرس: تاثیر استرس بر مغز
• همدلی و مغز (نورون ‌های آینه ‌ای)
• شناخت اجتماعی
• ترغیب
• انعطاف ‌پذیری عصبی در مغز بزرگسالان
• فیزیولوژی عصبی و رهبری تجسم یافته
• سرایت استرس و احساسات اولیه انسانی

برنامه آموزشی رهبری مبتنی بر علم عصب شناسی ما در سال 2016: این برنامه یک رویکرد مغز بنیان، فرایند محور، و نتیجه محور را بر اساس آخرین یافته های مغز و علوم شناختی برای رهبری ارائه می کند. تحقیق و پژوهش در خصوص این برنامه با همکاری محققان موسسه علوم شناختی ایران (ICCS) انجام شد.

این دوره شامل شش ماژول می باشد:

• ماژول 1: مغز ساختاری
• ماژول 2: مغز محدود
• ماژول 3: مغز اجتماعی
• ماژول 4: مغز تقسیم شده
• ماژول 5: مغز ناخودآگاه
• ماژول 6: مغز احساسی