مدیریت استرس
Stress Management

مدیریت استرس

ما باید استرس را همانگونه که هست، و نه بر اساس تاثیر آن بر خود ببینیم.
لوگوی نیلارود
نیلارود

کار کردن تحت فشار بسیار معمول است. از این رو استرس عاطفی به بخشی از کار تبدیل شده است. توسعه استراتژی های مقابله و شناخت استرس و تنش می تواند مقابله با حوادث استرس زا از طریق اجتناب از عوارض مزمن آن را فراهم سازد. در نیلارود، ما هوش هیجانی و توانایی تصمیم گیری موثر تر در قبال درک و مدیریت احساسات را حمایت می نماییم.

 

این دوره برای چه افرادی طراحی شده است؟

این دوره برای افرادی که در محیط پر تنش کار می کنند و با بحران سروکار دارند طراحی شده است.

مدت دوره:

کارگاه 1 روزه

اهداف یادگیری:

• توانایی کاهش سریع استرس در لحظه در انواعی از محیط ها
• توانایی تشخیص احساسات خود و مهار اثرات سوء آنها بروی خود
• توانایی برقراری ارتباط عاطفی با دیگران با استفاده از ارتباطات غیر کلامی
• توانایی حفظ ارتباط در موقعیت های چالش برانگیز
• توانایی حل تعارض به گونه ای مثبت و با اعتماد به نفس

این دوره شامل این موارد می شود:

• مدیریت استرس و احساسات با روشی مناسب
• ایجاد طرز فکر خوش بینانه و مثبت میان افراد و تیم ها