مهارت های ارائه
Presentation Skills

مهارت های ارائه

من همیشه فکر می کنم یک سخنران بزرگ ما را نه به زور استدلال، بلکه با لذت مشهودی که وی در قبولاندن اعتقاداتش از خود بروز می دهد، متقاعد می سازد.
William Butler Yeats
و. ب. ییتس

یک روز کاری عادی شامل ارتباطات می باشد و این در حالی است که اکثر ارتباطات بدفهمیده شده یا سوء تعبیر میگردند.امروزه مهارت های ارائه و سخنرانی مهارت های کلیدی را برای مدیران مدرن تقریبا در هر صنعتی تشکیل می دهند. ما در مدیریت مخاطبان، مقابله با سوالات دشوار و استفاده مناسب از زبان بدن برای دستیابی به ارائه هایی جذاب تر به شما کمک می کنیم.

این دوره برای چه افرادی طراحی شده است؟

این دوره برای مدیران رده متوسط به بالای شرکت های چند ملیتی که از ارائه به عنوان بخشی از ارتباطات روزمره خود با ذینفعان داخلی و خارجی استفاده می کنند، طراحی شده است.

محتوای دوره:

در طول این کارگاه دو روزه، هر شرکت کننده دو ارائه 5 و 10 دقیقه ای انجام می دهد. آنها بر اساس مفاهیم بحث شده در این دوره از مربی و همکاران بازخورد دریافت خواهند کرد.
علاوه بر تکنیک های ارائه مانند طراحی اسلاید، بررسی محتوا، جلوه های بصری، شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که:
• چگونه مخاطبان را مدیریت کنند،
• با سوالات دشوار مقابله کنند، و
• از زبان بدن، آهنگ و کلام مناسب برای حداکثر کردن اثربخشی استفاده نمایند.