کار تیمی و تیم سازی
Teamwork & Teambuilding

کار تیمی و تیم سازی

استعداد تنها به برد بازی می انجامد، اما کار تیمی و هوش، قهرمانی را به ارمغان می آورد.
Michael Jordan
مایکل جردن

امروز، در بسیاری از سازمان ها، افراد در تیم یا گروه کار می کنند. این بدان معناست که مدیران باید در مدیریت افراد و گروه ها توانمند باشند. در محل کار مدرن، تنها افراد دارای مهارت های تیمی قوی قادر به انجام آن خواهند بود. ما بر مهارت هایی همچون ارتباط، کار تیمی و نگرش مثبت تاکید می نماییم که همه کارفرمایان آنها را نیاز داشته و ارج می نهند.

این دوره برای چه افرادی طراحی شده است؟

هر یک از اعضای یک نهاد شرکتی که باید در یک تیم فعالیت کرده و با ذینفعان داخلی و خارجی به عنوان بخشی از کار روزانه خود در ارتباط باشد.

کار تیمی و تیم سازی چیست؟

کار گروهی:

کار گروهی وضعیتی است که در آن افراد برای رسیدن به اهداف مشترک همکاری می کنند. در کار گروهی، افراد قادر به تبادل جنبه های مفید می باشند که برای نیل به اهداف مورد نیاز است و این باعث بهبود بهره وری می شود.

تیم سازی:

تیم سازی به یک سری از فعالیت ها و روندها اطلاق می شود که کمک می کند تا یک گروه کاری به یک واحد منسجم تبدیل گردد. نه تنها انتظارات برای انجام وظایف و فعالیت های گروهی میان اعضای تیم مشترک است، بلکه آنها به یکدیگر اعتماد داشته و یکدیگر را حمایت می کنند و به تفاوت های فردی یکدیگر نیز احترام می گذارند. فعالیت های تیم سازی می تواند انسجام، بهره وری و کارایی اعضای تیم را هنگام کار با یکدیگر افزایش دهد.

اهداف یادگیری:

• درک تیم و کار گروهی
• پی بردن به اهمیت تیم و کار گروهی
• درک علل شکست و موفقیت تیم ها
• فراگیری اینکه چگونه مهارت های بینا فردی، شما و موفقیت تیم شما را تحت تاثیر قرار می دهد
• حل تعارضات تیم
• پذیرش و اعتماد به اعضای تیم
• تعامل شرکت کنندگان در فعالیت های تیم سازی ثمربخش

در ادامه لیستی از مهارت هایی که در طول این کارگاه ها بر روی آنها تمرکز می شود، بیان شده است:

• چگونه تیم هایی بسیار موثر ایجاد کنیم
• تعارضات و دیگر نگرانی های تیم
• مراحل توسعه تیم
• راه های بهبود عملکرد تیم خود
• بزرگترین موانع بر سر راه کار گروهی
• رفتار و تاثیر آن بر تیم
• برخی از فعالیت های تیم سازی