انگیزش
Motivation

انگیزش

انگیزش، هنر واداشتن افراد به انجام کاری است که شما از آنها می خواهید زیرا این همان چیزی است که خود به آن مایلند.
Dwight David Eisenhower
دوایت دی. آیزنهاور

انگیزش یک عنصر کلیدی برای مدیریت موفق افراد است. درک عوامل رفتاری افراد و اینکه چگونه ما با موفقیت می توانیم در آنها ایجاد انگیزه نماییم برای همه رهبران ضروری است. ما به مدیران کمک می کنیم که به توسعه تکنیک های انگیزشی از طریق درک مورد نیاز وعوامل موثر بر آن و پس از آن، اجرای یک برنامه عمل شخصی بپردازند.

این دوره برای چه افرادی طراحی شده است؟

این دوره برای شرکت های چند ملیتی در تمامی سطوح و یا شرکت های ایرانی با ساختار منسجم که گزارش های مستقیم داشته و یا میل به رهبر شدن دارند، طراحی شده است.

مدت دوره:

1 روز

درک ما از انگیزه چیست؟

انگیزه نیرویی است که همواره یک فرد را به انجام کاری وا می دارد. انگیزه شامل احساسات مختلفی از جمله ابتکار، کشش، شدت و تداوم است که از رفتارهای هدف محور ممانعت کرده، و یا آنها را خنثی، و یا ترویج می کند.

درک انگیزه درونی و بیرونی:

شرکت کنندگان در این کارگاه تفاوت بین محرک های درونی و بیرونی را فرا گرفته و محرک های ذاتی خود را بر اساس ارزش های شخصی خود درک خواهند کرد. آنها همچنین می آموزند که چگونه می توان با بکارگیری دانش محرک های درونی و بیرونی در خود و دیگران ایجاد انگیزه کرد: به طور خلاصه، آنها اثرات مثبت پاداش بیرونی بر روی انگیزه درونی را درک خواهند کرد، اما به این موضوع پی خواهند برد که برای دستیابی به بهترین نتایج نهادینه کردن یک کشش و انگیزه در یک فرد توسط یک محرک درونی و بدون وجود کنترل خارجی چقدر موثر تر است.

درک ارزش های شخصی:

منافع شخصی، نگرش ها و ارزش ها (PIAV) به عنوان یک ابزار روان سنجی چرایی اقدامات کارکنانتان را اندازه گیری می کند، که منجر به یافتن درک درستی از آنچه که موجب بروز رفتار و نگرش های فرد شده و او را به عمل وا می دارد می گردد..
آنها همچنین با نظریه ارزش های ادوارد اسپرنگر آشنا شده و یاد می گیرند که چگونه آن را در کار خود بکار ببندند. بر اساس انتخاب های فرد، گزارش PIAV اشتیاق نسبی وی را برای هر یک از 6 نگرش زیر درجه بندی می کند.
• توضیح فرد در رابطه با هر یک از این 6 دسته بندی.
• بخش هنجارها و مقایسات که شدت هر ارزش را در رابطه با میانگین ملی شرح می دهد.
• نمودار مقادیر و یک چرخه مقادیر که نتایج را به صورت تصویری نمایش می دهد.
• طرح اقدام ارزش ها که نقاط قوت را تایید کرده و رشد و توسعه را تشویق می کند.
• شرح مختصری از تیم سازی به منظور تسهیل به اشتراک گذاری بینش های شخصی خود با اعضای تیم.