توسعه رهبری مبتنی بر هوش هیجانی
EQ-Based Leadership

توسعه رهبری مبتنی بر هوش هیجانی

اگر اعمال شما الهام بخش دیگران برای داشتن رویاهای بزرگتر، یادگیری بیشتر، انجام فعالیت گسترده تر و در نهایت دستیابی به توانمندی عظیم تر است، شما یک رهبر هستید.
John Quincy Adams
جان کوئینسی آدامز

اگر مدیران خود آگاه باشند همیشه می دانند که چگونه احساسات و اعمال آنها افراد اطرافشان را تحت تاثیر قرار می دهد و بر شناخت نقاط قوت و ضعف آنها تاثیر می گذارد. به منظور آشناسازی رهبران آتی با مفاهیم رهبری از طریق هوش عاطفی، نیلارود از تخصص خود برای پایه ریزی یک برنامه رهبری براساس مدل هوش هیجانی رئوبن بار اون بهره برده است.

این دوره برای چه افرادی طراحی شده است؟

این دوره برای مدیران رده متوسط به بالای شرکت های چند ملیتی و یا شرکت های ایرانی با ساختار منسجم طراحی شده است.

مدت دوره:

6 روز با فاصله حداقل یک هفته بین هر جلسه. 2 مفهوم اساسی: مسئولین بر پایه دو مفهوم اساسی آموزش خواهند دید:
• مهارت های رهبری عمومی و مدیریتی
• یافتن چگونگی ارتباط این مهارت ها به هوش هیجانی

روش:

این بخش توضیح می دهد که چگونه این دو مفهوم (مهارت های رهبری، و هوش هیجانی) در رویکردی جامع با یکدیگر ارتباط برقرار کرده تا حداکثر اثربخشی را تضمین نمایند.
انتخاب مهارت ها: انتخاب مهارت های مدنظر ما بر اساس موارد زیر می باشد:
• تجربه ما از آنچه به عنوان مهارت های عمومی توسط مدیران در سطح میانی شرکت های چند ملیتی مورد نیاز است،
• توافق بر سر یک لیست عمومی از مهارت ها مطابق توافق با بخش منابع انسانی شرکت شما.

چرا هوش هیجانی (EQ)؟

نظریه هوش هیجانی (EQ) رئون بارون به عنوان معیاری برای ارزیابی، و تمرین پتانسیل های رهبری در زمینه های زیر استفاده می شود:
• خود آگاهی
• خود بیانی
• بینا فردی
• تصمیم گیری
• مدیریت استرس

نتیجه نهایی:

ما این برنامه آموزشی را به عنوان یک سفر در مسیری به سمت رهبری تلقی می کنیم. مدیران شما پس از این برنامه آموزشی به مقصد نخواهند رسید، اما آنها قطعا از این مسیر و موانع موجود بر سر راه رهبری آگاه خواهند شد. آنها قطع به یقین آنچه که برای رسیدن به سرنوشت خود نیاز دارند را نیز درک خواهند کرد.