فروش بر اساس سبک های رفتاری
Selling with Style

فروش بر اساس سبک های رفتاری

مردم تقریبا همواره چیزی را باور می کنند که برایشان جذاب است، نه چیزی که قابل اثبات باشد.
بلز پاسکال

مدل های رفتاری DISC این امکان را فراهم می آورند که درک درستی از چگونگی تشخیص و سفارشی نمودن پیام ها داشته باشیم تا ازسیستم فیلترینگ ذهنی مشتری رد شود. DISC تعامل افراد با جهان را بر اساس پاسخگویی و ابراز وجود بررسی می نماید. در طول کارگاه ما، شرکت کنندگان با استفاده از 6 اصل فراگیر متقاعد سازی چالدینی در مورد سبک رفتار خود، سبک رفتار افراد دیگر، و اصول و فنون متقاعد کردن افراد و گروه ها می آموزند.

مدت دوره:

کارگاه 2 روزه

DISC چیست؟

DISC یک ابزار روان سنجی است که به تعیین کمیت رفتار می پردازد. DISC ابزار ارزیابی شخصی پیشرویی است که توسط بیش از 40 میلیون نفر از مردم در راستای بهبود موارد زیر استفاده می شود:
• اثربخشی فروش، و همچنین
• مهارت های ارتباطی
• بهره وری در محل کار
• رهبری سازمان ها
• مدیریت مردم

چه مواردی در این دوره تدریس می شود؟

• تعریف اثرگذاری و تفاوت های مذاکره
• تکنیک اثرگذاری در گروه ها
• تکنیک اثرگذاری بر فرد
• 6 اصل فراگیر چالدینی
• تکنیک های ارسطو برای اثرگذاری بر گروه ها
• استفاده از DISC برای اثرگذاری در دیگران

این دوره شامل این موارد می شود:

• تشخیص ضعف خود در متقاعد سازی
• ایجاد شرایط برای متقاعد سازی
• استفاده از روش های موثر متقاعد سازی در محل کار و محیط تجارت
• استفاده موثر و مناسب از مدل رفتاری برای اثرگذاری در دیگران