دوره مدیریت ارتباطات شرکت
Communication Skills

دوره مدیریت ارتباطات شرکت

بزرگترین مشکل در مقوله ارتباط این خیال واهی است که این ارتباط صورت گرفته است.
George Bernard Shaw
جرج برنارد شاو

ارتباط موثر به عمیق تر شدن ارتباطات با دیگران از طریق بهبود کار تیمی، تصمیم گیری، و حل مسئله کمک می کند. ارتباط موثر افراد را قادر به انتقال حتی پیام های منفی و یا سخت بدون ایجاد درگیری یا از بین بردن اعتماد می نماید. ابزار ارزیابی DISC به شما کمک می کند سبک رفتاری خود را درک نموده و آن را از طریق یادگیری جنبه های جدیدی از پویایی تیمی، کشمکش و ارتباط با سبک رفتاری دیگران انطباق دهید.

این دوره برای چه افرادی طراحی شده است؟

همه افراد شاغل در یک سازمان

مدت دوره:

1 روز

 

DISC چیست؟

پرسشنامه DISC یکی از مفید ترین ابزار در اختیار شرکت ها و سازمان های امروزی است. فارغ از اینکه بخشی از چه نوع کسب و کار و یا سازمانی هستید، این افراد هستند که به عنوان با ارزش ترین منابع شما را حمایت و حفظ می کنند. با درک قابل پیش بینی بودن ارتباطات و رفتار انسان، می توان پتانسیل و توانایی واقعی افراد یک سازمان را شکوفا کرد. پرسشنامه دیسک را می توان در زمینه های زیر بکار گرفت:
• استخدام کارمند مناسب
• تیم سازی
• آموزش فروش
• آموزش رهبری
• حل تعارض و تعلیم پیشگیری
• راهنمای شغلی
• شکوفایی پتانسیل در کارکنان فعلی خود
• به حداکثر رساندن نقاط قوت هر فرد
• حفظ مجریان برتر در راستای بهره مند سازی نیازهای یک سازمان

موارد زیر حسن ختام این کارگاه خواهند بود:

  • شناخت مدل رفتاری خود
  • تشخیص مدل رفتاری دیگران
  • تطبیق با مدل رفتاری دیگران برای دست یابی به حداکثر ارتباطات اثربخش 

این دوره شامل این موارد می شود:

• تمرینی منطبق با فعالیت های شرکت خود، و
• یک برنامه اقدام شخصی برای هر فرد برای بهبود ارتباطات خود با همکارانی که ممکن است با آنها مشکل ارتباطی داشته باشد.