مدیریت تعارض
Conflict Management

مدیریت تعارض

یک مدیر خوب برای از بین بردن تعارض تلاش نمی کند؛ بلکه تلاش می کند تا نگذارد چنین تعارضی انرژی کارمندانش را هدر دهد. اگر رئیس باشید و افرادتان زمانی که می پندارند در اشتباه هستید آشکارا اقدام به مجادله با شما کنند روندی سالم محسوب می شود.
Robert Townsend
رابرت تاونسند

هر کجا مردم وجود دارند، همیشه جنگ نیز وجود داشته است. در بازار امروز، بیش از هر زمان دیگری، مدیران باید برای مقابله با درگیری و تعارض در محل کار حاضر باشند و درک آنها از چگونگی حل و فصل این تعارض ها مهم است. اینکه چگونه افراد به این تعارض ها پاسخ داده و تعارض را حل می کنند محدود کننده و یا افزایش دهنده ی موفقیت آنها است. با استفاده از ابزار سایکومتریک مایرز بریگز (MBTI)، به منظور شناسایی و رسیدگی به تعارض های های معقولانه، منصفانه، و کارآمد، ما شما را با ابزارها، تکنیک ها و شیوه های مختلف آشنا می سازیم.

این دوره برای چه افرادی طراحی شده است؟

این دوره برای مدیران رده متوسط به بالای شرکت های چند ملیتی و یا شرکت های ایرانی با ساختار منسجم و همچنین هر یک از اعضای یک نهاد شرکتی که به طور بالقوه می تواند درگیر موقعیت های پر تنش شده و قربانی یا آغازگر یک وضعیت تعارض باشد، طراحی شده است.

مدت دوره:

2 روز

اهداف یادگیری:

• شناسایی و کشف سبک رفتاری و نوع شخصیت فرد توسط خود
• تشخیص و یادگیری مدیریت نقاط کور
• کشف چگونگی ارتباط نوع و تعارض
• یادگیری یک مدل برای استفاده از آگاهی از نوع در مدیریت تعارض
• شناسایی سرچشمه های تعارض در سازمان ها
• سبک های متفاوت برخورد با تعارض
• شرح سبک های مقابله خود با تعارض
• استفاده از هر یک از سبک های تعارض به عنوان تمرینی مناسب و تشویق همکاری برای حل منازعه

روش های مبتنی بر آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)

سنخ های روانی و MBTI می تواند به عنوان راهنمایی برای دیدن و درک واضح تر آنچه که واقعا در یک وضعیت تعارض وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
• گام اول: کشف نوع
• گام دوم: مقدمه ای بر مفاهیم اساسی نوع
• گام سوم: معرفی مدلی برای مدیریت تعارض
• گام چهارم: ایجاد ارتباط میان نوع و فرایند مدیریت تعارض

این دوره شامل این موارد می شود:

• فرآیندی برای آغاز کشف نوع شخصیت فرد توسط خود،
• مقدمه ای بر مفاهیم اساسی نوع،
• اکتشاف دو ترجیح خاص (دوگانه های تصمیم گیری و زندگی اجتماعی) و رابطه آنها با تعارض و
• مدلی برای مدیریت تعارض